خود را برای تعطیلی Google Hangout آماده کنید.

گوگل هنگ اوت همه با عنوان چت کنار جیمیل می‌شناسیم اما اپلیکیشن جداگانه خود را هم دارد.