نتیجه آزمون

-
ایول، شما قبول شدید!

متاسفم، شما در این آزمون رد شدید!

#1 به اطلاعاتی که وارد یک کامپیوتر می شود………. گفته میشود.

بیشتر دقت کنید.

پاسخ گزینه 2 است!

#2 …. از وسایل خروجی یک سیستم کامپیوتری می باشد.

#3 ….. ، …. و ….. سه جزء اصلی فن آوری اطلاعات می باشند.

#4 کدام یک از وسایل خروجی یک سیستم کامپیوتری می باشد؟

#5 به کوچکترین عنصر تشکیل دهنده یک تصویر …….. گفته می‌شود.

پایان آزمون