گروه هفت: رمزارز پایدار اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند