اهداف

برخی از اهداف

کمک به کودکان هندی برای تحصیل

پناه دادن به قربانیان جنگ سوریه

نگهداری یتیم خانه

آب آشامیدنی برای مردم آفریقا

بازگشت به بالا