قالبی کامل برای کسب و کارها، شرکت های بزرگ، تاجران الکترونیک، شخصی و یا هر موضوع دیگری.

یک پروژه دارای مراحل مختلفی است که هر مرحله دارای خصوصیت خاص خود است.

یک پروژه دارای مراحل مختلفی است که هر مرحله دارای خصوصیت خاص خود و نیازمند تصمیم گیری‌های مناسب آن است